Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno.

UCHWAŁA NR XXXVII/320/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 37 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1529; z 2013r. poz. 1429) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 19/1 o powierzchni 0,0053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gardno – dz. nr 19/1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 19/1 o powierzchni 0,0053 ha, zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,79 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno.
Budynek stanowi pustostan i jest w bardzo złym stanie technicznym. W obecnym stanie nie nadaje się do zamieszkania.
W/w teren zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008r., przeznaczony jest pod teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – RM. Teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, ani też nie wydano dla niego obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy.
Na zbycie nieruchomości organizowane były trzy przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi; pierwszy z powodu braku postąpienia przez uczestnika, który wpłacił wadium, a następne, tj. drugi i trzeci z powodu braku chętnych.
Przedmiotowa działka przylega do nieruchomości zabudowanych, oznaczonych numerami; 17/1,18/1 i 16/4. Właściciele tych działek wystąpili z wnioskami o nabycie nieruchomości gminnej nr 19/1.
Ponieważ brak jest podstaw prawnych do zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym dla obu wnioskodawców, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości, w celu realizacji wniosków, zachodzi konieczność przeznaczenia zabudowanej działki gminnej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Ograniczenie będzie stanowić zawężony do właścicieli nieruchomości przyległych krąg osób, które mogą wziąć udział w przetargu.
W związku ze zmianą formy zbycia nieruchomości określonej w projekcie uchwały, zachodzi konieczność uchylenia uchwały nr IX/69/11 z dnia 30 czerwca 2011r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obr. Gardno – dz. nr 19/1.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec