Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/314/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVII/314/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 5, 9 i 17 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz  w związku z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647; z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 951, poz. 1445), uchwala się co następuje:

§ 1.Rada Miejska w Gryfinie uznaje rozwój miejscowości i osad wiejskich za priorytet.

§ 2. 1. W ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Gryfino wyznacza się burmistrzowi stosowanie następujących zasad i kierunków w procesie zlecania opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

pkt 1: Całkowity zakaz lokalizacji ferm norki amerykańskiej na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy wskazują jednoznacznie, iż podstawową troską samorządu jest dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Proponowany w planie zakaz ma na celu dostosowanie się przez właścicieli terenów na tych obszarach do prowadzenia działalności gospodarczej, ale bez możliwości hodowli zwierząt futerkowych dla wszystkich podmiotów, które chciałyby prowadzić tego rodzaju hodowle. Taki zakaz lokalizacji hodowli zwierząt futerkowych ma na celu zapewnienie ochrony walorów przyrodniczych, harmonizacji struktur przestrzennych i ich powiązań z cechami i walorami środowiska oraz z jakością życia mieszkańców gminy Gryfino. Zakazuje się wprowadzania rozwiązań powodujących degradację środowiska. Dla istniejących i projektowanych obiektów uciążliwych należy wyznaczyć i właściwie zagospodarować strefy ochrony sanitarnej.
Budowa ferm zwierząt futerkowych w związku z brakiem precyzyjnych unormowań prawnych, powoduje niepokój i protesty mieszkańców. Niniejsza uchwała porządkuje problem ich odległości od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych na terenie Gminy Gryfino. Rada Miasta Gminy Gryfino uznaje za konieczne ustalenie zasad, którymi należy kierować się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku lokalizacji ferm zwierząt futerkowych. Rada stoi na stanowisku, że ustalenie takich zasad zapewni zrównoważony rozwój produkcji rolniczej i zwierzęcej na terenie gminy Gryfino, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw i interesów jej mieszkańców oraz połączy realizację wszystkich nałożonych przez prawo na gminę obowiązków.
Niniejsza uchwała stanowi o wyznaczeniu kierunków działania burmistrza jako organu wykonawczego gminy i obowiązywać będzie tylko na terenie Gminy Gryfino. Art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mówi: „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”. O zakresie działania gminy mówi art. 7, ust. 1 „zaspokojenie zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych gminy, między innymi: sprawy dotyczące ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, ochrony zdrowia. Niniejsza uchwała nie jest sprzeczna
z powszechnie obowiązującym prawem. Obowiązywać będzie na terenie Gminy Gryfino do czasu doprecyzowania przez system prawny RP zasad lokalizacji ferm zwierząt futerkowych (w tym ferm norek) i ich minimalnych odległości od siedzib ludzkich, tak, by nie zagrażały one ludziom i środowisku naturalnemu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

w imieniu mieszkańców
pełnomocnik
Elżbieta Rygielska