Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/316/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo.

UCHWAŁA NR XXXVII/316/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo.

  1. Granice obszaru objętego opracowaniem planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obszar objęty uchwałą położony jest w rejonie wsi Radziszewo i obejmuje teren  o powierzchni ok. 30 ha, który stanowią głównie grunty klasy III.
W obszarze objętym uchwałą występują tereny, na których dokonano, na podstawie odrębnej koncepcji urbanistycznej, wtórnego podziału nieruchomości. Dla niektórych wydzielonych, nowoprojektowanych działek budowlanych, zostały wydane indywidualne decyzje o warunkach zabudowy.
W dniu 25 maja 2013 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którą grunty stanowiące użytki rolne klas I-III – wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
W związku z powyższą zmianą ustawy, ustalanie warunków zabudowy na gruntach klasy III stało się niemożliwe, ponieważ decyzja o w.z. w takim przypadku nie jest już podstawą do ubiegania się o wyłączenie gruntu rolnego z produkcji.
Tereny w granicach objętych uchwałą w większości stanowią własność osób fizycznych, którzy nabywali nieruchomości z myślą o realizacji zabudowy mieszkaniowej i w czasie, kiedy dla terenu wydawane były decyzje o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium dla obszaru objętego uchwałą przewidziana została funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego uchwałą jest zasadne, ponieważ jedynie opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi właścicielom gruntów realizację zabudowy mieszkaniowej.