Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/313/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin

UCHWAŁA NR XXXVII/313/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 9 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647;  z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 951, poz. 1445), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego dla miejscowości Drzenin w obrębie Drzenin.

  1. Granice obszaru objętego opracowywanym planem przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała nie podlega ustaleniom obowiązujących planów miejscowych. Celem uchwały jest opracowanie planu miejscowego dla miejscowości Drzenin. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino zatwierdzone uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla nieruchomości złożonej z działek nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 23/3; 31; 32; 30/03; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13; 27/12; 22/38 wskazuje obszar oznaczony R2 – strefa produkcji rolniczej w tym magazynów i leśnictwa z dopuszczeniem na wybranych lokalizacji farm siłowni wiatrowych.
Przedmiotowe opracowanie planistyczne ma na celu wprowadzenie zmian polegających na wykluczeniu możliwości, na terenach objętych planem, hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt oraz drobiu na terenach i obiektach gospodarczych na terenie działek 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 23/3; 31; 32; 30/03; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13; 27/12; 22/38 w miejscowości Drzenin. Proponowany w planie zakaz ma na celu dostosowanie się przez właścicieli terenów na tych obszarach do prowadzenia działalności gospodarczej, ale bez możliwości hodowli zwierząt futerkowych dla wszystkich podmiotów, które chciałyby prowadzić tego rodzaju hodowle. Zatem zmiana przeznaczenia ww. terenu pod wymienioną funkcję wymaga zmiany dokumentu obowiązującego studium w tym zakresie.
Przed uchwaleniem planu miejscowego, rada gminy jest zobowiązana do stwierdzenia o jego zgodności z ustaleniami studium, o czym stanowi przepis. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Wymóg stwierdzenia zgodności planu ze studium jest wymogiem bezwarunkowym.
Przeprowadzenie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uprzedniej zmiany studium. Projekt stosownej uchwały został przedłożony Wysokiej Radzie pod obrady na wniosek i w interesie mieszkańców Drzenina.

w imieniu mieszkańców
pełnomocnik
Elżbieta Rygielska