Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/325/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.

UCHWAŁA NR XXXVII/325/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32, poz. 191,  Nr 43, poz.253, Nr 92, poz.541; z 1991 r. Nr 34, poz.151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 65, poz.285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz.496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Nr 141, poz.1492) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, w drodze wykupu od osoby prawnej, praw do nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 46/1 o pow. 0,0440 ha, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3,  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej na cele publiczne – publiczną drogę gminną.

§ 2. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino, prawa własności nieruchomości wymienionej w § 1, od Skarbu Państwa, po formalnym jej przejęciu  w drodze wykupu, w celu realizacji zadań własnych z zakresu dróg gminnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXV/458/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino  w obrębach 1,2 i 3 ( publikacja: Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 54, poz.1229).
Ustaleniami planu objęta została między innymi działka nr 46, stanowiąca własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Dla części działki plan przewiduje funkcję drogi publicznej w klasie drogi lokalnej (symbol G3-51.KDD.2) tj. poszerzenie istniejącej ulicy Targowej, będącej drogą gminną.
W wyniku wspólnych uzgodnień z użytkownikiem wieczystym, na zlecenie Gminy na ww. cel publiczny, stosownie do treści planu, została wydzielona działka  nr 46/1 o pow. 0,0440 ha. Na terenie tej działki posadowiona została również sieć kanalizacji deszczowej dla potrzeb nowo wybudowanego budynku komunalnego przy  ul. Targowej 11a,b,c.
Wobec powyższego zachodzi konieczność formalnego przejęcia praw do działki nr 46/1, przez Gminę Gryfino. Użytkownik wieczysty wyraził wolę odpłatnego przekazania posiadanych praw do nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności znajdujących się na gruncie urządzeń terenu.
W budżecie Gminy na rok 2013 zaplanowano środki na odpłatne nabycie nieruchomości.
W związku z tym, że działka 46/1 niezbędna jest do realizacji zadań własnych Gminy z zakresu dróg gminnych, możliwe jest ubieganie się o pozyskanie mienia Skarbu Państwa w postaci prawa własności działki nr 46/1, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz.191 ze zm.). Nabycie tego prawa następuje na podstawie decyzji Wojewody, która jednak jest decyzją fakultatywną. Do sprawy tej wymagana jest zgoda Rady.

Sporządziła:
K.Lamperska