Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/317/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVII/317/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r, poz. 267) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią ...*) na Burmistrza Miasta i Gminy Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Po zapoznaniu się ze skargą Pani ...*) na bezczynność Burmistrza Miasta  i Gminy w Gryfinie w sprawie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego w Gryfinie przy ulicy B. Chrobrego 17, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.
Pani ...*) zamieszkująca lokal nr 4 w przedmiotowej nieruchomości w trakcie przekazania lokalu do najmu z dniem 14.03.2013 r. nie wnosiła uwag, co do stanu technicznego, jak również stanu technicznego jego wyposażenia, wcześniej nie prowadziła żadnej korespondencji z Gminą Gryfino jak i Gryfińskim TBS Sp. z o.o. do dnia 22.08.2013 roku nie wpłynęło do Urzędu żadne pismo odnośnie przeprowadzenia prac remontowych w przedmiotowym lokalu i budynku. Jak wynika z przedstawionych dokumentów Gmina Gryfino wykonała w latach 2010 i 2011 szereg prac remontowych na przedmiotowym obiekcie w ramach posiadanych środków finansowych za łączną wartość około 40.000,00 zł w tym m.in.:

  1. Wykonanie uszczelnienia 3 przewodów kominowych w budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Gryfinie – wartość wykonanych prac 6.342, 30 zł
  2. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego 17, 19 w Gryfinie – wartość prac 19.150, 71 zł
  3. Wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego z papy na budynku komunalnym przy ul. B. Chrobrego 17 w Gryfinie – wartość wykonywanych prac 8.558, 20 zł
  4. Wykonanie remontu i modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą skrzynki pomiarowej w budynku komunalnym mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Chrobrego 17 w Gryfinie.

Gryfiński TBS Sp. z o.o jako administrator gminnych zasobów komunalnych również wykonał szereg prac konserwacyjnych i bieżących remontów, a także awarii i usterek zgłaszanych przez innych najemców lokalu.
W związku z powyższym brak jest przesłanek do stwierdzenia naruszenia przez Burmistrza art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym wraz z art. 185 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez brak nadzoru nad zarządzaniem nieruchomością komunalną.
Skarga na bezczynność Burmistrza jest bezzasadna, ale fakt, że wniosek Skarżącej  o remont drzwi i klatki schodowej jest zasadny i konieczny.
Rada Miejska w Gryfinie informuje Skarżącą, że w przypadku uznania skargi za bezzasadną i ponowienia skargi przez Skarżącą bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do rozpatrzenia skargi, może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

*) - wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska - Kierownik Biura  Obsługi Rady i Burmistrza.