Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/323/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/323/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645) oraz art. 37 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, 951,1256, 1429 i 1529 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń,  § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 195/1 o powierzchni 0,0540 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 29MNjw/U, posiadającym zapis: funkcja mieszkaniowo-usługowa w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Dnia 28 grudnia 2012r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXIX/247/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki 195/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka 195/1, położona jest na terenie oznaczonym symbolami: w części 29MNjw/U, posiadającym zapis: funkcja podstawowa mieszkaniowo - usługowa w zabudowie jednorodzinnej o cechach przestrzennych zabudowy zagrodowej i w części KUd.16, posiadającym zapis: ulica dojazdowa.
W związku z powyższym zapisem zlecono wydzielenie z przedmiotowej działki terenu o funkcji KUd.16.
W trakcie realizacji zlecenia, geodeta po przeanalizowaniu danych geodezyjnych działki, stwierdził niezgodność przebiegu granicy przedmiotowej działki na odcinku graniczącym z drogą ( ul. Bol. Chrobrego) i konieczność ustalenia jej przebiegu w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Po ustalenia granicy okazało się, że funkcja KUd.16 nie zawiera się w granicach działki nr 195/1 i podział działki staje się bezprzedmiotowy. Po ponownym przeliczeniu powierzchni działki, zmieniła się jej dotychczasowa powierzchnia, która obecnie wynosi 0,0540 ha.
Wobec powyższego zmiana uchwały Nr XXIX/247/12 z dnia 28 grudnia 2012r. jest konieczna.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec