Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/322/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie ul. Wodnika

UCHWAŁA NR XXXVII/322/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie  ul. Wodnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429  i poz. 1529 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, rejon ul. Wodnika, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36/5 o pow. 691 m2.

  1. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem działki 35.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 36/5 o pow. 691 m2, położona w obrębie 5 miasta Gryfino, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– rejon C.W. Laguna, zatwierdzonego uchwałą nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r., położona jest w jednostce oznaczonej symbolem G5-52/15.U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową.
Minimalna powierzchnia działki przeznaczonej na ten cel winna wynosić 800 m2.
Właściciel działki nr 35, wystąpił do tut. urzędu z wnioskiem o nabycie przedmiotowego terenu w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
Biorąc pod uwagę ustalenia planu oraz obowiązującą linie zabudowy, nie jest możliwe samodzielne zagospodarowanie działki gminnej jako odrębnej nieruchomości.
W związku z powyższym proponuję działkę nr 36/5, przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nabywca pokryje całość kosztów związanych  z przygotowaniem terenu do zbycia a uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zwiększą dochody Gminy w roku 2013.

Sporządziła:
J. Woldańska