Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/312/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie geodezyjnym Drzenin

UCHWAŁA NR XXXVII/312/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków  i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie geodezyjnym Drzenin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 9 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647;  z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 951, poz. 1445), uchwala się co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008.

  1. Granice obszaru objętego zmianą studium przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała nie podlega ustaleniom obowiązujących planów miejscowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino zatwierdzone uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla przedmiotowych nieruchomości wskazuje funkcję strefy produkcji rolniczej i leśnictwa  z dopuszczeniem lokalizacji farm siłowni wiatrowych (R2). Przedmiotowe opracowanie planistyczne ma na celu wykluczenie, na terenach objętych planem, hodowli, uboju i przetwórstwa zwierząt oraz drobiu na terenach i obiektach gospodarczych na terenie działek 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w miejscowości Drzenin. Zatem zmiana przeznaczenia ww. terenu pod wymienioną funkcje wymaga zmiany dokumentu obowiązującego studium w tym zakresie. Wnioskowana zmiana ustaleń studium dla przedmiotowego terenu jest dokonywana na wniosek i w interesie mieszkańców miejscowości Drzenin.

w imieniu mieszkańców
pełnomocnik
Elżbieta Rygielska