Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/321/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II

UCHWAŁA NR XXXVII/321/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) – uchwala się,  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino, w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, wymienionych w Załączniku do niniejszej uchwały, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino – rejon Wełtyń II, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 446 z dnia 26 października 2000 r., nieruchomości wymienione w Załączniku do niniejszej uchwały, stanowiące własność osób fizycznych przeznaczone zostały na cele komunikacyjne o charakterze publicznym.
Wydzielenia nieruchomości dokonano na wniosek Gminy Gryfino, zgodnie  z wykładnią art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami), który stanowi,  że podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych.
Pozyskanie nieruchomości ułatwi uzbrojenie terenów, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II w infrastrukturę techniczną.
W budżecie Gminy na rok 2013 zostały zabezpieczone środki na odpłatne nabycie przedmiotowych nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest pozyskanie przedmiotowych gruntów na mienie gminne.

Sporządziła:
Ż. Snoch