Sesja nr XXXVIII

UCHWAŁA NR XXXVIII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXVIII/327/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 października 2013 r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino.

§ 2. Plan gospodarki niskoemisyjnej, o którym mowa w § 1, zostanie opracowany przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie, którego członkiem jest Gmina Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym sporządzonym przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno – energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii odnawialnych źródeł.
Dodatkowo potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).
W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszu dla samorządów w latach 2014 – 2020 będzie skierowana na realizacje tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.
W dniu 2 sierpnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowarzyszeń i porozumień, które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do  uzyskania kwoty dotacji pochodzącej z Funduszu spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3.
Przedstawiony projekt uchwały wymagany jest jako załącznik do wniosku o w/w dofinansowanie, który zostanie złożony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którego członkiem jest Gmina Gryfino.
Brak planu ograniczy możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sporządziła:
Janina Major