Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE 0050.71.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014 – 2025.

ZARZĄDZENIE 0050.71.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gryfino na lata 2014 – 2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat