Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  1.030 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
852     Pomoc społeczna 1.030
85295    Pozostała działalność 1.030
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 1.030
OGÓŁEM 1.030

§ 2.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  136.288 zł

Dział Rozdział   Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 136.288
85415    Pomoc materialna dla uczniów 136.288
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 136.288
OGÓŁEM 136.288

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.030 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  
852     Pomoc społeczna 1.030
85295    Pozostała działalność 1.030
3110 Świadczenia społeczne 1.030
OGÓŁEM 1.030

§ 4.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 486.288 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
630     Turystyka 350.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 350.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 136.288
85415    Pomoc materialna dla uczniów 136.288
3240 Stypendia dla uczniów 136.288
OGÓŁEM 486.288

§ 5.  Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 350.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  
758     Różne rozliczenia 350.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 350.000
4810 Rezerwy 350.000
OGÓŁEM 350.000

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 630

  • 350.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziały Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z zakończeniem prac budowlanych oraz rozpoczętym odbiorem budynku klubowego Tawerny na nabrzeżu. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej – I ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków INTERREG IVA. Przyznane środki z rezerwy celowej są niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego zadań objętych dofinansowaniem.

Dział 852

  • 1.030 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85295 – Pozostała działalność na działanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

136.288 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na działanie 3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna, grupy „Pozostałe wydatki”, podgrupy „Dotacje”.

Sporządziła
Anita Makowska-Wilk