Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  58.867,37 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 58.867,37
852     Pomoc społeczna 58.867,37
85215   Dodatki mieszkaniowe 2.492,37
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 2.492,37
85295     Pozostała działalność 56.375
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 56.375
OGÓŁEM 58.867,37

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę  58.867,37 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 58.867,37
852     Pomoc społeczna 58.867,37
85215   Dodatki mieszkaniowe 2.492,37
3110 Świadczenia społeczne 2.492,37
85295    Pozostała działalność 56.375
3110 Świadczenia społeczne 56.375
OGÓŁEM 58.867,37

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 107.952 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 107.952
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.952
75416   Straż gminna (miejska) 952
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952
75421   Zarządzanie kryzysowe 100.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
OGÓŁEM 107.952

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 107.952 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 107.952
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 952
75416   Straż gminna (miejska) 952
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 952
758       Różne rozliczenia 100.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 100.000
4810 Rezerwy   (celowa) 100.000
OGÓŁEM 107.952

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 754

  • 952 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  • 100.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i ich bieżącą naprawę i eksploatację.

Dział 852

  • 2.492,37 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kw. 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys.2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).
  • 56.375 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone (rezerwa celowa b.p. poz.25) w rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustalonego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie (działanie 13.1.1.1.).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz