Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  27 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia   28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§  1. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.452,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.452,35
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.452,35
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.452,35
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204,36
4120 Składki na Fundusz Pracy 55,96
4300 Zakup usług pozostałych 1.192,03
OGÓŁEM 1.452,35

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 1.452,35 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.452,35
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.452,35
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.452,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.374,75
OGÓŁEM 1.452,35

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 751

1.452,35 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia środków na prawidłowe przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (ponowne głosowanie 30 listopada  2014 r.) oraz rozliczenie dotacji celowej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz