Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 2/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2014r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 2/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318; z 2014r. poz.379), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622,Nr 115, poz. 673, nr 129, poz. 732, nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r. poz. 829, poz. 1238; z 2014r. poz.40) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 2/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 186.295,70 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0050.133.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 2/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Łużyckiej nr 2 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 12 marca 2014r.,określił wartość nieruchomości na kwotę 184.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)., w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 179.550,00 zł, wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 4.450,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 2.295,70 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 1.023,50 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy) oraz fundusz remontowy na dzień 31 marca 2014 r. – 1.272,20 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy).
Wartość lokalu zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.
W związku z utratą ważności operatu szacunkowego ww nieruchomości lokalowej z dnia 26.11.2012r., zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zarządzenia.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec