Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.122 .2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 października 2014r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 11/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

ZARZĄDZENIE NR 0050.122 .2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 października 2014r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 11/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz.659, poz.805, poz. 906) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 11/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców, na kwotę 141.791,23 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze).

§ 2. Cena lokalu zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jego sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 11 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 15 września 2014r. określił wartość nieruchomości lokalowej na kwotę 138.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym: wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 133.800,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych), wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 3.791,23 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze), na którą składa się 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 966,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 30 września 2014 r. – 2.825,23 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia trzy grosze).
Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jego sprzedaży.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec