Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 września 2014 roku. w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 września 2014 roku.


w sprawie opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów, kierowników biur i referatów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dyrektorów instytucji kultury do opracowania w terminie do 30 września 2014 roku materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2015-2025.

§ 2. Materiały planistyczne sporządza się według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej na Załączniku nr1 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2025 z podziałem na zadania bieżące i majątkowe.

§ 3. Skarbnik Gminy oraz inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego na podstawie zebranych materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej opracowuje zbiorcze zestawienie:

  1. Wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).
  2. Wydatków majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania).

§ 4. Do materiałów planistycznych sporządza się precyzyjne uzasadnienie dotyczące każdej pozycji ujętej w dokumencie.

§ 5. Ustalam następujące zasady w zakresie planowania wydatków:

  1. Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących.
  2. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) - na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom instytucji kultury, naczelnikom/kierownikom wydziałów, referatów i biur.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Nieodzownym elementem WPF jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W związku z tym, iż wieloletnia prognoza finansowa to dokument tworzący warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej, dokument projektujący najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, dokument tworzący obiektywną informację dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższych latach, stąd też podjęcie zarządzenia w sprawie procedury opracowania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gryfino jest zasadnym.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz