Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na III sesji w dniu 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na III sesji w dniu 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
III/12/14 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2015 Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/13/14 przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
III/14/14 określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
III/15/14 uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej Biuro Promocji
III/16/14 desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
III/17/14 zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
III/18/14 przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
III/19/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
III/20/14 przyjęcia apelu do Prezes Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na III sesji w dniu 29 grudnia 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.