Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLII sesji w dniu 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLII sesji w dniu 27 marca 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 marca 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLII/366/14 zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/367/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/368/14 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 421/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/369/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/370/14 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/
Skarbnik Miasta i Gminy
XLII/371/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza/
Wydział Organizacyjny
XLII/372/14 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
XLII/373/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XLII/374/14 utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XLII/375/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XLII/376/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XLII/377/14 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XLII/378/14 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino
Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLII/379/14 przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLII/380/14 zmiany nazwy części ulicy Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 marca 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLII sesji w dniu 27 marca 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.