Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LI nadzwyczajnej sesji w dniu 19 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.28.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na LI nadzwyczajnej sesji w dniu 19 sierpnia 2014 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 19 sierpnia 2014 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LI/418/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
LI/419/14 zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
LI/420/14 udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2014 r. Skarbnik Miasta i Gminy
LI/421/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 19 sierpnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na LI nadzwyczajnej sesji w dniu 19 sierpnia 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziału odpowiedzialnego za ich realizację.