Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 615, 1318; z 2014 r. poz. 379), w związku z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 23, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam do stosowania „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Wprowadzam do stosowania „Instrukcję zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorowi Systemów Informatycznych.
  2. Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych do zapoznania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z niniejszą dokumentacją.
  3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0152 - 60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” oraz „Instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zmianami prawnymi, w celu ujednolicenia i uporządkowania całości zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, proponuję uchylić Zarządzenie Nr 0152 - 60/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” oraz „Instrukcji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” oraz wprowadzić nowe.

Sporządził:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ryszard Stempiński