Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ARZĄDZENIE NR 120.27.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIX i L nadzwyczajnej sesji w dniu 8 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIX i L nadzwyczajnej sesji w dniu 8 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnych sesjach w dniu 8 sierpnia 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIX/407/14 ustalenia zasad tworzenia harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji /
Skarbnik Miasta i Gminy
XLIX/408/14 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Wydział Organizacyjny
L/409/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Pniewo i Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/410/14 ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
L/411/14 zmiany Uchwały Nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
L/412/14 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2014-2018 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji /
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie
L/413/14 wyznaczenia kierunków działań Burmistrza w sprawie czynności mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania w Zespole Szkół w Gardnie wraz z możliwością rozwiązania problemu ogrzewania części wspólnot mieszkaniowych Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
L/414/14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2016 Skarbnik Miasta i Gminy
L/415/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
L/416/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
L/417/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnych sesjach w dniu 8 sierpnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Janusz Korżak

 

UZASADNIENIE

Na XLIX i L nadzwyczajnej sesji w dniu 8 sierpnia 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.