Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

ZARZĄDZENIE  Nr 120.11.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 kwietnia 2014 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2013 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r., w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie regulamin pracy komisji przetargowych, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 120.19.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r. i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności  w zakresie podwyższenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 000 euro do 30 000 euro należy dokonać zmian w zarządzeniu.  Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.19.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy   w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych i wprowadzić nowe.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Pełnomocnik ds. zamówień publicznych