Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.25.2014 BURMISTRZA MIASTA GMINY GRYFINO z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.25.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 sierpnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014 r., w § 41 uchyla się ust. 6.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatUZASADNIENIE

W związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie organizowania zbiórek publicznych, należy dopasować zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do obowiązującego stanu prawnego.

Sporządziła:
Beata Pluskota