Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVI sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2  lipca 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVI sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVI/393/14 odwołania od Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 r. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVI/394/14 zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 Skarbnik Miasta i Gminy
XLVI/395/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XLVI/396/14 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XLVI/397/14 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLVI/398/14 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XLVI/399/14 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLVI sesji w dniu 30 czerwca 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.