Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2014 BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2014
BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 03 lipca 2014 r.


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obrony cywilnej Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego

Na podstawie art. 17., ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2016) oraz § 3, pkt.4, art. 17 ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz.590  z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r., nr 96, poz.850) oraz Wytycznych Starosty Gryfińskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 stycznia 2014 r. do działalności  w dziedzinie obrony cywilnej w 2014 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 9 lipca 2014 r. od godz. 10.00 do 14.00 termin przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego.

§ 2. W celu podjęcia skutecznych przygotowań do ćwiczenia i zapewnienia osiągnięcia w nim wysokich efektów szkoleniowych zarządzam, co następuje:

  1. Cel szkoleniowy – likwidacja skutków pożaru dużego obszaru leśnego w leśnictwie Wełtyń oddział 31.
  2. W ćwiczeniach biorą udział – Formacja Obrony Cywilnej Ratownictwa Ogólnego na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych Chwarstnica, Wełtyń, Radziszewo oraz służby współdziałające Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Nadleśnictwa Gryfino
  3. Do kierowania przebiegiem ćwiczenia powołuję zespół w składzie:
    • Skwarzyński Jacenty – Kierownik GCZK
    • Nowakowski Henryk – Podinspektor GCZK

§ 3. Zadania uczestników ćwiczenia:

  1. Gaszenie pożaru dużego obszaru leśnego, dostarczanie wody na duże odległości.
  2. Termin gotowości do ćwiczenia – 09.07.2014 r. o godz. 9.00.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Jacenty Skwarzyński.

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie traci moc po przeprowadzeniu ćwiczeń.

 

Szef Obrony Cywilnej

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Ćwiczenia w obronie cywilnej stanowią formę praktycznego szkolenia, podsumowującą wyniki innych jego form, przygotowującą do realizacji zadań bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy, a także sprawdzającą faktyczny poziom przygotowania do ich wykonywania.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński