Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVI sesji w dniu 31 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVI sesji w dniu 31 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 lipca 2014 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVI/402/14 nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVI/403/14 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego Skarbnik Miasta i Gminy
XLVI/404/14 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy
XLVI/405/14 przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XLVI/406/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych


§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 lipca 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk PiłatUZASADNIENIE

Na drugiej części XLVI sesji w dniu 31 lipca 2014 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.