Rok 2014 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2014 r.


w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfinoz dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 marca 2014 r. odwołuję Pana Ryszarda Figurę z funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0151-34/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 05 marca 2004 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze złożoną przez Pana Ryszarda Figurę rezygnacją pracy na stanowisku pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, należy wydać zarządzenie w celu dopełnienia formalności odwołania pracownika ze stanowiska.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska