Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/388/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XLIV/388/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, od opłaty  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej  na rzecz osoby fizycznej na podstawie decyzji Nr 117/08 z dnia 21 listopada 2008 r. oznaczonej symbolem BWG.72241-1/57/2008, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2008 r. zgodnie z wnioskiem osoby fizycznej, wydana została decyzja Nr 117/08 oznaczona symbolem BWG.72241-1/57/2008 w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 1 m. Gryfino, w prawo własności. Od opłaty za przekształcenie zgodnie z obowiązującym wówczas art. 4 ust. 8 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz na wniosek strony,  zastosowano 90 % bonifikaty. Opłata za przekształcenie wyniosła 29.205,00 zł., a po zastosowaniu przysługującej bonifikaty do zapłaty pozostała kwota 2.920,50 zł.
Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego stała się ostateczna w dniu  12 grudnia 2008 r.

Zgodnie z przepisami cyt. ustawy zawartymi również w pkt. 4 decyzji Nr 117/08, udzielona bonifikata podlega zwrotowi po dokonanej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystywała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
W dniu 31 października 2013 r. przedmiotowa nieruchomość została sprzedana za kwotę 143.000,00 zł, na rzecz osób nie będących dla sprzedającego osobami bliskimi, co skutkuje obowiązkiem zwrotu na rzecz Gminy Gryfino zwaloryzowanej kwoty bonifikaty.
Kwota podlegająca zwrotowi wraz z należną waloryzacją ma wynieść 30.312,96 zł.
W dniu 25 marca 2014 r. osoba fizyczna, na rzecz której udzielono bonifikatę, złożyła wniosek  o odstąpienie żądania jej zwrotu informując, że:

  • pozyskana kwota ze sprzedaży nieruchomości w Gryfinie wykorzystana została do zakupu mieszkania we Wrocławiu, na dowód czego załącza akt notarialny Rep. A 8237/2013 r. umowa sprzedaży – nabycie lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 53,10 m2, za kwotę 265.000,00 zł
  • w celu zebrania środków na zakup lokalu zaciągnięta została pożyczka w banku „EUROBANK”, na dowód czego załączona została kopia umowy Nr PSB/13A48A3 zawarta w dniu 21 marca 2013 r. na udzielnie pożyczki w wysokości 29.656,00 zł. Umowa została zawarta na okres od 21.10.2013 r. do 12.10.2018 r. Spłata pożyczki następuje w 60 ratach rocznych  w kwocie po 657,88 zł.
  • koszty utrzymania mieszkania w chwili obecnej wynoszą 380,99 zł miesięcznie. Łącznie koszty czynszu + rata kredytu wynoszą - 1.038,87 zł.

Z przedłożonych informacji wynika, że osoba zobowiązana do zwrotu bonifikaty jest jedynym żywicielem rodziny, jego żona jest osobą bezrobotną. Dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, wynosiły za grudzień 2013 r. - 2.100,00 zł + trzynastka 1.430,61 zł, za styczeń  i luty 2014 r. 2.221,39 zł oraz 2.398,18 zł. co potwierdzają przedłożone dokumenty (ZUS RMUA).

Sporządziła:
Żaneta Snoch