Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/387/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

UCHWAŁA NR XLIV/387/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 454/2 o pow. 0,0755 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, stanowiącej własność Gminy Gryfino, na część nieruchomości gruntowej o powierzchni około 0,0130 ha, oznaczonej numerem działki 454/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń, stanowiącej własność osób fizycznych

§ 2. Traci moc uchwała nr XLII/369/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz.nr 454/2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o w Gryfinie, projektuje obecnie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełtyń. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na części działki nr 454/8, stanowiącej własność osób fizycznych planowana jest lokalizacja przepompowni ścieków (symbol P10 w ramach jednostki 55 MNj).
Właściciele przedmiotowej nieruchomości wyrazili wolę przekazania jej części dla potrzeb projektowanej inwestycji, na zasadzie zamiany na gminną nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, oznaczoną numerem działki 454/2 o pow. 0,0755ha, znajdującą się w sąsiedztwie, przeznaczoną w planie na funkcję podstawową mieszkaniową w zabudowie jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej – usług komercyjnych wbudowanych w obiekty mieszkalne (symbol 55 MNj). Obecnie na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny i budynki gospodarcze (pustostany); budynki znajdują się w złym stanie technicznym.
Mając na uwadze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również cel publiczny projektowanego zamierzenia, dokonanie zamiany należy uznać za zasadne.
Stosownie do art. 15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
W związku z tym, że uchwałą Nr XLII/369/14 z dnia 27 marca 2014 r. Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 454/2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zachodzi konieczność jej uchylenia.

Sporządziła:
K.Lamperska