Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/381/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIV/381/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379)  i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182, poz. 509, poz. 1650) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356, poz. 405; z 2013 r., poz. 1563) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01stycznia 2014r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego przez radę gminy.

Sporządziła:
Ewa Urbańska