Sesja nr XLIV

UCHWAŁA Nr XLIV/383/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego

UCHWAŁA Nr XLIV/383/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się środki funduszu sołeckiego sołectwom, na które przypadająca wysokość środków obliczonych zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) jest wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb), o której mowa w powyżej podanym przepisie.

§ 2. Zwiększenie środków, o których mowa w § 1, następuje do wysokości równej środkom przypadających na dane sołectwo, które wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

F = (2 + Lm/100) x Kb,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo,
Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę Gryfino zbioru danych stałych mieszkańców, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),
Kb – kwotę bazowa - obliczaną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy Gryfino, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, z rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy Gryfino według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, Rada Miejska może zwiększyć środki funduszu sołeckiego ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Zatem, zgodnie z tym zapisem proponuje się zwiększyć środki funduszu sołeckiego wszystkim sołectwom, których wysokość wyliczona zgodnie z zapisami ustawy, przekracza dziesięciokrotność kwoty bazowej (Kb). Zwiększenie środków następuje do wysokości równej kwocie przypadającej na sołectwo, wyliczonej zgodnie z wzorem.

Sporządziła:
Barbara Lefik