Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/391/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLIV/391/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja  2014 r.
 

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379), uchwala się, co następuje:

§  1.  Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  127.559 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 127.559
801     Oświata i wychowanie 127.559
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83.094
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 83.094
80104   Przedszkola 18.867
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18.867
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 25.598
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25.598
OGÓŁEM 127.559

§  2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 244.110 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 244.110
801     Oświata i wychowanie 127.559
80104   Przedszkola 127.559
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 127.559
758       Różne rozliczenia 116.551
75818    Rezerwy ogólne i celowe 116.551
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 116.551
OGÓŁEM 244.110

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  116.551 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 116.551
758       Różne rozliczenia 116.551
75818    Rezerwy ogólne i celowe 116.551
4810 Rezerwy 116.551
OGÓŁEM 116.551

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 758

  • 127.559 zł  - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 79/2014, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania własne w dziale 801 - Oświata  i wychowanie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.52 - działanie 3.1.7.3.).  Jest to dotacja na zadania z zakresu upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci.
  • 116.551 zł – zmiany paragrafu rezerwy z § 4810 na § 6800 dokonuje się  w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych z wyłączeniem budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, czyli ujęcie  jako rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz