Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/384/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń”

UCHWAŁA NR XLIV/384/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014r.


w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Wełtyń”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627, 628, 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Wełtyń”, położony w obszarze miejscowości Wełtyń. Powierzchnia obszaru objętego przedmiotową formą ochrony przyrody wynosi 75 ha  i obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami określonymi w załączniku Nr 2 do uchwały.

 1. Położenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w ust. 1, określone zostało  na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.
 2. Przebieg granic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa w ust. 1, określony został  w wykazie współrzędnych geograficznych, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona obszaru o wysokich walorach widokowych i estetycznych stanowiącego fragment krajobrazu naturalnego i kulturowego.

 1. Zakres ochrony czynnej obejmuje:
  1. ochronę terenów przed nadmierną antropopresją;
  2. ochronę zabytkowego charakteru zabudowy,
  3. ochronę walorów krajobrazowych,
  4. ochronę stwierdzonych gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie.
 2. Wykaz gatunków charakterystycznych występujących na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określony został w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3.1. W stosunku do ustanowionego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego zabrania się:

1) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
2) likwidowania, zasypywania i przekształcania obszarów wodno-błotnych;
3) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i łowiecką;

2. Zakazy, o których mowa w ustępie 1, nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym i wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn