Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/386/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIV/386/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na własność Gminy Gryfino  w następujących obrębach:

  1. Gardno - drogi, działki nr: 52/15, 52/27, 52/150, 52/151, 52/176, 56/10
  2. Drzenin – drogi, działki nr: 28/24, 28/27.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy wskazują jednoznacznie, iż podstawową troską samorządu jest dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Przejęcie działek zaproponowanych w projekcie uchwały z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie poprawi warunki bezpieczeństwa oraz dojazdu do budynków mieszkalnych, w których zamieszkują byli pracownicy PGR. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
ANR wydała pozytywną opinię dotyczącą przekazania działek na rzecz Gminy Gryfino.

Sporządził:
Tomasz Namieciński