Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/382/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XLIV/382/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, ustala się według następujących norm:

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
1. Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci 22
2. Nauczyciele wspomagający 22
3. Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujący z grupami mieszanymi, do których uczęszczają dzieci 6-letnie oraz dzieci innych grup wiekowych, realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 22
4. Wychowawcy świetlic szkolnych, sprawujący opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół 26

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wierszu 1 tabeli z ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji programów nauczania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa, m. in., tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 tej ustawy, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.
Powyższe zagadnienia reguluje uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
Wprowadzana zmiana zwiększa dotychczasową tygodniowa liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów z 20 godzin do 22 godzin oraz precyzuje obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli wspomagających w oddziałach integracyjnych. Zwiększenie obowiązkowego wymiaru czasu pracy bezpośrednio z uczniem wymagającym szczególnego wsparcia oraz w oddziałach integracyjnych szkół pozwoli zaspokoić rzeczywiste potrzeby w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach Gminy.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Międzygminnego w Gryfinie oraz Koło NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty i Wychowania w Gryfinie. Natomiast, Komisja Międzyzakładowa WZZ „Solidarność – Oświata” w Gryfinie zrezygnowała z prawa wyrażenia opinii.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [1419217 bajtów]