Sesja nr XLIV

UCHWAŁA Nr XLIV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

UCHWAŁA Nr XLIV/390/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1.  W § 5 uchwały Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 dokonuje się następujących zmian:

  1. zwiększa się rezerwy celowe o kwotę - 116.551 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych z wyłączeniem budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr XLI/364/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 dokonuje się w związku ze zmianami w zakresie rezerwy celowej dokonanej uchwałą Nr XLII/376/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 marca 2014 r. sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.