Sesja nr LI

UCHWAŁA NR LI/418/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR LI/418/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 sierpnia  2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500.000
150     Przetwórstwo przemysłowe 500.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 500.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500.000
OGÓŁEM 500.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę  500.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 500.000
600     Transport i łączność 450.000
60016   Drogi publiczne gminne 450.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000
801     Oświata i wychowanie 50.000
80195   Pozostała działalność 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
OGÓŁEM 500.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

Zwiększenia środków w dziale 150 dokonuje się w związku informacjami o zakończeniu procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”.

Zwiększenia wydatków w dziale 600 dokonuje się z przeznaczeniem na:

  • 200 000 zł na budowę wewnętrznych dróg gminnych w rejonie posesji m.in. nr: 65, 67, 69, 77, 81, 83, 85, 87 i 91 przy ul. Pomorskiej w Gryfinie
  • 50 000 zł na budowę wewnętrznych dróg gminnych w rejonie ul. Flisaczej  w Gryfinie
  • 200 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy.

Zwiększenia wydatków w dziale 801 dokonuje się z przeznaczeniem na wykonanie prac w obiektach oświatowych, które wynikają z zaleceń kontroli Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz Straży Pożarnej.