Sesja nr LI

UCHWAŁA NR LI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/420/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 sierpnia 2014 r.


w sprawie udzielenia Gminie Raciechowice dotacji celowej w 2014 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 216 ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 poz. 379. poz.911), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gminie Raciechowice dotacji celowej w roku 2014 na wydatki inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej i gospodarstw domowych zniszczonych przez powódź.

  1. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w ustępie 1, są dochody własne gminy.
  2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Gryfino a Gminą Raciechowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 216 ust.2, pkt 5 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego, określona przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
W celu udzielenia pomocy Gminie Raciechowice na odbudowę infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej i gospodarstw domowych w wyniku powodzi podjęcie ww. uchwały jest niezbędne.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz