Sesja nr XLVIII

UCHWAŁA NR XLVIII/422/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika Matki Polki Sybiraczki

UCHWAŁA NR XLVIII/422/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie  pomnika Matki Polki Sybiraczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 j. t. ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379 ) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie wyraża zgodę na wzniesienie na Cmentarzu Komunalnym  w Gryfinie pomnika Matki Polki Sybiraczki według projektu p. Izydy Srzednickiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Pomnik w formie statui Matki Polki Sybiraczki o wymiarach 70 cm i wysokości 195 cm zlokalizowany będzie na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Pomorskiej w Gryfinie, na działce 163/1 stanowiącej własność Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLVIII/422/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie 
pomnika Matki Polki Sybiraczki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t. ze zmianami) do wyłącznych kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych a także wznoszenia pomników. Radni Rady Miejskiej, jako wnioskodawcy ws. podjęcia uchwały w tej sprawie, pragną wesprzeć społeczną inicjatywę, z jaką wystąpiła część środowisk sybirackich, reprezentowana przez działające od 1989 r. stowarzyszenia „Zachodniopomorski Związek Sybiraków” z siedzibą
w Szczecinie ul. ks. Bogusława 14, 70-441 Szczecin – Oddział w Gryfinie. Intencją inicjatorów i wspierających ich inicjatywę radnych jest upamiętnienie Matek, które stanowiły opokę i nadzieję rodzin zesłanych na Syberię po 17 września 1939 r. Rzeźba „Matki Polki Sybiraczki” – to artystyczna wizja mająca upamiętniać tragiczne wydarzenia z lat 1939–1956.
Pomysłodawcą i osobą, która koordynuje całość przedsięwzięcia – budowy pomnika „Matki Polki Sybiraczki”- jest pan Antoni Rak – prezes Oddziału Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków w Gryfinie w ścisłej współpracy z wykonawcą, czyli twórcą rzeźby, artystki – rzeźbiarza pani Izydy Srzednickiej – Sulowskiej z Gdańska.
Pomnik jest częścią istniejącego już memoriału sybirskiego tj. symbolicznej mogiły Sybiraków i Krzyża „Golgoty Wschodu”.
Koszt wzniesienia pomnika wynosić będzie 23.000 zł i zostanie pokryty ze środków prywatnych i ew. środków publicznych, jeśli dotacje takie zostaną pozyskane. W zamyśle inicjatorów pomnik „Matki Polki Sybiraczki” ma stanowić element kompleksu pamięci na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, nazywanego „Golgotą Wschodu”, przy którym od blisko 20 lat odbywają się uroczystości patriotyczne i religijne.
Oprócz podjęcia uchwały Rady Miejskiej, Zachodniopomorski Związek Sybiraków
z siedzibą w Szczecinie – Oddział w Gryfinie - jako inicjator wzniesienia pomnika musi uzyskać pisemną zgodę właściciela gruntu na posadowienie pomnika, posiadać akceptację administracji architektoniczno – budowlanej, przeprowadzić konsultacje z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz w miarę potrzeb, aby spełnić inne wymogi.
Aby umożliwić inicjatorom wzniesienia pomnika rozpoczęcie procedury formalnej – składamy Radzie Miejskiej rekomendację ws. podjęcia niniejszej uchwały.