Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/433/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR LII/433/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 września 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; z 2014 r. poz. 183) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ............................... *) na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku z nieuwzględnieniem wniosków o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2014 r. Pan ..........*) złożył do Rady Miejskiej w Gryfinie skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w związku z nieuwzględnieniem jego wniosków  o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wełtyń II.
Pan ...........*) podnosi w treści skargi, że o zmiany przeznaczenia działek 32/3 i 32/7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wełtyń wnioskował od 2013 roku.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzeniu w dniu 22 września 2014 r. zapoznała się ze skargą i załączoną do niej dokumentacją oraz z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Rada Miejska w Gryfinie stwierdza, że skarga złożona przez Pana ..........*) jest bezzasadna z uwagi na to, iż pismo złożone przez Pana .......*) w dniu 14 lipca 2014 r. dotyczące wnioskowanej zmiany przeznaczenia działek nr 32/3 i 32/7 w obrębie Wełtyń II, nawiązuje do ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wełtyń II (Uchwała Nr XXXIV/294/13 z dnia 22 maja 2013 r.). Ogłoszenie to, ukazało się w prasie lokalnej w dniu 1 lipca 2014 r. (Kurier Szczeciński i Nowe 7 Dni Gryfina), na stronie internetowej (BIP UMiG Gryfino) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. Podjęta uchwała o przystąpieniu do zmian dotyczy obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wełtyń II, który to Rada Miejska w Gryfinie zatwierdziła Uchwałą Nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 roku. Działki nr 32/3 i 32/7 w obrębie Wełtyń II będące własnością Pana ........*), nie leżą
w obszarze zmiany planu miejscowego, dlatego też złożony wniosek w prowadzonej przez Gminę Gryfino procedurze planistycznej jest bezprzedmiotowy. Nadmienić należy, iż działki nr 32/3, 32/7 obr. Wełtyń II położone są na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon wsi Wełtyń, przyjętego przez Radę Miejską w Gryfinie Uchwałą Nr XIV/195/03 z dnia 30 października 2003 r., dla którego obecnie nie toczy się żadna procedura planistyczna.
Rada Miejska w Gryfinie informuje Skarżącego, że w przypadku uznania skargi za bezzasadną i ponowienia skargi przez Skarżącego bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do rozpatrzenia skargi, może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

 

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza.