Informacje dla wyborców

Udział wyborców niepełnosprawnych w wyborach

Udział wyborców niepełnosprawnych w wyborach


I. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania należy zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do 27 października 2014 r. (poniedziałek).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - zobacz tutaj

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu korespondencyjnym - zobacz tutaj

II. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek (zobacz tutaj) do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 7 listopada 2014 r.

Realizacją procedury udzielania pełnomocnictw do głosowania zajmuje się Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pok.4.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (zobacz tutaj),
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przez pełnomocnika - zobacz tutaj.

III. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gryfino oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o prawie do uzyskiwania informacji o wyborach - zobacz tutaj

IV. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Gminy Gryfino. 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Gminy Gryfino. Wzór wniosku – zobacz tutaj

Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie najpóźniej 12 listopada 2014r.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gryfino oraz w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o numerach i granicach obwodów głosowania.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej - zobacz tutaj

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

Wzór zgłoszenia – zobacz tutaj

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o głosowaniu przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a - zobacz tutaj

VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym - zobacz tutaj