Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR II/11/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2014r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art.  8 ust. 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202) oraz § 3 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 i pkt 4 oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050, poz. 1218, z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze 5.200 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych),
  2. dodatek funkcyjny 2.100 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto złotych),
  3. dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego  i dodatku funkcyjnego,
  4. dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r. (II tura – 30 listopada 2014 r.) oraz wyborem Pana Mieczysława Sawaryna  na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Rada Miejska w Gryfinie - zgodnie z kompetencjami - ustala wynagrodzenie dla nowo wybranego burmistrza.
Składniki wynagrodzenia (brutto) wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, Dz. U. z 2013 r. poz. 1218, Dz. U z 2014 r. poz. 958):

  1. wynagrodzenie zasadnicze 4.500 – 6.000 zł,
  2. dodatek funkcyjny: maksymalnie 2.100 zł,
  3. dodatek specjalny przysługujący w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
  4. dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wynagrodzenie pozostaje w dotychczasowej wysokości.

Sporządziła:
Beata Pluskota
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska