Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Rady.

UCHWAŁA NR II/6/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  i w związku z § 22 ust. 2 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wybrano radnego Krzysztofa Hładkiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk