Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru pozostałych członków komisji Rady

UCHWAŁA NR II/10/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru pozostałych członków komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i w związku z § 22 ust. 3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Do składu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska powołuje się radnych:

  • Zdzisława Kmieciaka,
  • Zbigniewa Kozakiewicza,
  • Ireneusza Sochaja,
  • Jolantę Witowską,
  • Małgorzatę Wisińską,
  • Jacka Kawkę.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk