Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXVI Komisja przyjęła sprawozdanie do    wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXVI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Załącznik nr 4
3/XXVI pozytywnie negatywnie negatywnie pozytywnie
4/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXVI Załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXVI nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
13/XXVI Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 5 pozytywnie
14/XXVI pozytywnie negatywnie negatywnie nie zajęła stanowiska
15/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XXVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska

 

 • Załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o dopisanie w § 13.1 pkt. 8 „Rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracujący lub uczący się w systemie dziennym”.
 • Załącznik nr 2 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o wykreślenie w rozdziale 5 pkt.12 pierwszego zdania „Na terenie nabrzeża obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym” i wprowadzenie zapisu „Na terenie nabrzeża obowiązuje zakaz przebywania w stanie nietrzeźwym”.
 • Załącznik nr 3 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o wykreślenie zapisu w rozdziale 5 pkt.12 pierwszego zdania „Na terenie nabrzeża obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym” i wprowadzenie zapisu „ Na terenie nabrzeża obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi”.
 • Załącznik nr 4 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej przyjmuje sprawozdanie z działalności gminy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej - OSP do wiadomości, a jednocześnie zwraca szczególna uwagę na roz. IX „Potrzeby jednostek OSP”, w którym podkreślono potrzeby jednostki OSP w Wełtyniu, która osiąga zasługujące na szczególna uwagę sukcesy w dziedzinie współzawodnictwa OSP i jej działań ratowniczo-gaśniczych, natomiast warunki socjalne są najsłabsze wśród wszystkich jednostek OSP w naszej Gminie.
 • Załącznik nr 5 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o zmianę zapisu w rozdziale 5 pkt 14, który otrzymałby brzmienie: „Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzania innego zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub mienia, co spowoduje natychmiastowe usunięcie jednostki pływającej oraz powiadomienie odpowiednich służb, a w szczególności:
  1. wylewania za burtę jakichkolwiek nieczystości (np. z zęz, toalet, zmywania naczyń);
  2. przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;
  3. wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody odpowiednich władz;
  4. wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych oprócz koniecznych sygnałów dźwiękowych przewidzianych przez przepisy żeglugowe;
  5. prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie nabrzeża bez uprzedniej zgody Administratora”.