Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/20/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia apelu do Prezes Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

UCHWAŁA NR III/20/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie przyjęcia apelu do Prezes Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Środowiska w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie apeluje do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego i Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego o zainteresowanie się sprawą przystąpienia do realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I realizowanych przez spółkę z udziałem skarbu państwa Energa SA i przeciwdziałanie tym planom, jako nie mającym poparcia społecznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Stojąc na stanowisku, że podstawową troską władz samorządowych jest dobro mieszkańców i działanie w zgodzie z ich wolą zwracamy się do Prezes Rady Ministrów, Ministra Środowiska i Ministra Skarbu Państwa o podjęcie działań, mających na celu wstrzymanie realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych w pobliżu miejscowości Sobieradz. Konsekwentna postawa mieszkańców tej miejscowości, wielokrotne przedstawianie wspólnego stanowiska na sesjach Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, poparte odpowiednimi dokumentami i podjęcie przez mieszkańców dialogu z władzami samorządowymi i kolejnymi właścicielami projektu, skłania radnych do przyjęcia przekonania, że protest mieszkańców jest ze wszech miar słuszny i uzasadniony.