Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/19 /14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

UCHWAŁA NR III/19 /14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379, poz.1072), uchwala się, co następuje:

§  1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.293.989 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.292.989
020     Leśnictwo 10.000
02095   Pozostała działalność 10.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10.000
150     Przetwórstwo przemysłowe 1.211.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 1.211.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 11.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.200.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 145.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95.000
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 55.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000
0920 Pozostałe odsetki 10.000
70095   Pozostała działalność 50.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50.000
750     Administracja publiczna 228.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 228.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 228.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 559.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 335.000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.000
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 149.000
0360 Podatek od spadków i darowizn 115.000
0690 Wpływy z różnych opłat 14.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000
75618    Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75.000
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 75.000
758     Różne rozliczenia 138.989
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50.000
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 50.000
75814   Różne rozliczenia finansowe 88.989
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61.893
6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 27.096
926     Kultura fizyczna 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80120   Licea ogólnokształcące 1.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000
OGÓŁEM 2.293.989

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 2.801.389 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.801.389
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300.000
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 300.000
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300.000
900     Gospodarka komunalne i ochrona środowiska 2.501.389
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.501.389
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.501.389
OGÓŁEM 2.801.389

§  3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 543.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 509.400
757     Obsługa długu publicznego 509.400
75704   Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 509.400
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 509.400
Zespół Szkół w Chwarstnicy 10.000
801     Oświata i wychowanie 10.000
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 4.000
Zespół Szkół w Gryfinie 15.000
801     Oświata i wychowanie 15.000
80110   Gimnazja 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 9.000
630     Turystyka 9.000
63095   Pozostała działalność 9.000
4260 Zakup energii 9.000
OGÓŁEM 543.400

§  4. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 36.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 9.000
550     Hotele i restauracje 9.000
55095   Pozostała działalność 9.000
4260 Zakup energii 9.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.000
926     Kultura fizyczna 1.000
92601   Obiekty sportowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 1.000
801     Oświata i wychowanie 1.000
80120   Licea ogólnokształcące 1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 10.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000
85401   Świetlice szkolne 10.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
Zespół Szkół w Gryfinie 15.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000
85401   Świetlice szkolne 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000
OGÓŁEM 36.000

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Namieciński

 

UZASADNIENIE

Dział 150

  • 1.200.000 zł - zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku informacjami  o zakończeniu procedury weryfikacji wniosku o płatność końcową na zadaniu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie”.

Dział 550, 630

  • 9.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki – zakup energii elektrycznej.

Dział 757

  • 509.400 zł - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na poręczenia w związku   z brakiem informacji o zaleganiu w spłatach kredytów/pożyczek przez przedsiębiorstwa - PUK Sp. z o.o. w Gryfinie i GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie, za które Gmina poręczyła w bankach.  

Dział 758

  • 88.989 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 418/2014 (rez. celowa budżetu państwa poz. 51) w sprawie przyznania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dział  801, 854

  • 1.000 zł - zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w związku   z otrzymaniem darowizny na zakup pomocy naukowych.
  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  • 15.000 zł - zmian w planie wydatków między działami dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział  926

  • 1.000 zł - zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku  z otrzymaniem darowizny na rzecz Sołectwa Nowe Czarnowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego   ww. miejscowości.

Pozostałe zmiany dochodów są dokonane na podstawie rzeczywistych danych wynikających z realizacji planu dochodów wg stanu na 30.11.2014 r.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz