Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/18/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR III/18/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2014r.


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; Nr 238, poz.1578; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobieraną z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., do 30 czerwca 2015 r.

§ 2. Przedłuża się czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzanych do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., do 30 czerwca 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Namieciński

 

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzące działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfino, dnia 18 grudnia 2014 r. złożyło „Wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej obowiązujących w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”. Przedsiębiorstwo wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30 czerwca 2015 r., gdyż nie przewiduje w tym okresie znaczącej zmiany warunków ekonomicznych, które mogłyby mieć wpływ na zmianę wysokości obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ponadto, przedłużenie czasu obowiązywania taryf umożliwi Przedsiębiorstwu poznanie wielkości mających wpływ na kształtowanie się kosztów odbioru ścieków z inwestycji realizowanych w ramach:

  1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet I – działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
  2. umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-227/10 z 17 marca 2012 r.,
  3. projektu Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino.

Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Sporządził:
Mariusz Tarka